пʼятниця, 7 березня 2014 р.

Biography as a text

Dear colleagues!
On October, 16-17, 2014 the XІ International scientific conference
BIOGRAPHY AS A TEXTwill take place in the Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovich. The department of foreign literature and theory of literature, as an organizer of the conference, invites you to take part in its work.

Basic thematic directions:
1.              Biographical method in the context of the modern literary techniques.
2.              Literary interpretations of a biography.
3.              Dramaturgy of a biography.
4.              Biography in terms of genre paradigms.
5.              An artist as a text.

The Conference working languages are Ukrainian, Russian, English.

For participating in the conference the dead line for submission of applications is June, 15, 2014. Send your applications to the given e-mail.

1. Last name, name, and patronymic (fully).
2. Theme of the report.
3. Summary (10-12 lines).
4. Academic degree, academic title, position, institution.
5. Contact address and phone numbers.

Registration fee 200 UAH. (20 €).
Travel and accommodation at the expense of the delegating organization.

Materials submitted to the conference (drawn in accordance with certain requirements) will be accepted during the registration of participants and will be accepted to consideration by an editorial board of the collected articles “Problems of Literary Criticism” (professional scientific edition).

Scientific supervisor of the conference-project
Head of the department, professor Olha Chervinska,
professor PETRO RYCHLO

Secretary of the OrganizationalCommittee
Roman Dzyk 

понеділок, 3 березня 2014 р.

Біографія як текст

Вельмишановні колеги!
1617 жовтня 2014 року в Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича відбудеться XІ Міжнародна поетологічна конференція

БІОГРАФІЯ ЯК ТЕКСТ

Основні тематичні напрями:
 1. Біографічний метод у контексті новітніх літературознавчих методів.
 2. Літературні інтерпретації біографії.
 3. Драматургія біографії.
 4. Біографія в колі жанрових парадигм.
 5. Митець як текст.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у роботі конференції просимо надсилати заявки на Інтернет-адресу кафедри до 15 червня 2014 року.

Формат заявки:

 •       Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 •       Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.
 •      Контактні адреси та телефони.
 •      Тема доповіді з вказівкою на орієнтовну рубрику.       
 •      Тези доповіді (від 1500 до 2000 друкованих знаків із пробілами).

Організаційний внесок 200 грн. (20 €).
Проїзд та проживання за рахунок делегуючої організації.

Статті за матеріалами конференції, оформлені відповідно до вимог наукового збірника „Питання літературознавства” – фахового видання, затвердженого ВАК, прийматимуться при реєстрації учасників. Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають науковим та технічним вимогам видання (див. на сайті: http://pytlit.blogspot.com).Наукові координатори конференц-проекту

проф. ЧЕРВІНСЬКА О.В., проф.. РИХЛО П.В.

Секретар оргкомітету

к.філол.н. ДЗИК Р.А.

Биография как текст

Глубокоуважаемые коллеги!
1617 октября 2014 г. в Черновицком национальном университете
имени Юрия Федьковича состоится XІ Международная поэтологическая конференция

БИОГРАФИЯ КАК ТЕКСТ

Тематические направления:
 1. Биографический метод в свете новейших литературоведческих методов.
 2. Литературные интерпретации биографии.
 3. Драматургия биографии.
 4. Биография в контексте жанровых парадигм.
 5. Художник как текст.


Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

Для участия в конференции просим присылать заявки на Интернет-адрес кафедры до 15 июня 2014 г.

Формат заявки:

 •      Фамилия, имя, отчество (полностью).
 •      Научная степень, ученое звание, должность, место работы.
 •      Контактные адреса и телефоны.
 •      Тема доклада (с ориентировочным указанием на рубрику).
 •      Тезисы доклада (от 1500 до 2000 печатных знаков с пробелами).

Организационный взнос 200 грн. (20 €).
Проезд и проживание за счет участников конференции.

Статьи по материалам конференции, оформленные в соответствии с требованиями научного сборника „Питання літературознавства” (сборник включен в перечень научных изданий ВАК Украины), будут приниматься во время регистрации участников. Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие научным и техническим требованиям издания (см. на сайте: http://pytlit.blogspot.com).

Научные координаторы конференц-проекта
проф. ЧЕРВИНСКАЯ О.В., проф. РЫХЛО П.В.
Секретарь оргкомитета
к.филол.н. ДЗЫК Р.А.